Utdrag fra bøkene

iPRAKSIS er tittelen på Aschehougs lærebokserie for helse- og oppvekstfag Vg1 og helsefagarbeider Vg2/Vg3. Serien bygger på Helse-serien fra 2006/2007.

I 2016 forelå ny læreplan for helsefagarbeiderutdanningen. iPRAKSIS VG2/VG3 er skrevet i tråd med den nye læreplanen.

Vi gir her en kort beskrivelse av hvilke læreplantemaer som behandles i de sju bøkene. Kapittelutdragene har med innholdsfortegnelse og viser hvordan lærestoffet er tilrettelagt.

iPRAKSIS VG1HELSEFREMMENDE ARBEID

Boka handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, god ergonomi, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og førstehjelp.

UTDRAG | Kapittel 1: Egenomsorg og helse

iPRAKSIS VG1 | KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

Boka handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå. Den omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen adferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøverne innenfor oppvekst-, helse- og omsorgsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

UTDRAG | Kapittel 1: Kommunikasjon | Kapittel 2: Å arbeide med mennesker

iPRAKSIS VG1 | YRKESUTØVELSE

Boka handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialsektoren er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må stilles til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og omsorgstjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår. Boka omtaler også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder for arbeidslivet.

UTDRAG | Kapittel 6: Helse- og omsorgstjenestene 

iPRAKSIS VG2/VG3HELSEFREMMENDE ARBEID 1

Boka gir innføring i viktige basiskunnskaper før en skal ut i praksis; grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Det er også lagt vekt på folkehelseperspektivet og på helsefremmende tiltak som gir trivsel og livskvalitet, betydningen av fysisk aktivitet og kosthold for å forebygge sykdom og fremme helse. I boka inngår også kunnskapsstoff om hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, ulykkesforebygging og førstehjelp.

UTDRAG | Kapittel 3: Folkehelsearbeid | Kapittel 14: Habilitering og rehabilitering

iPRAKSIS VG2/VG3HELSEFREMMENDE ARBEID 2

Boka handler om sammenhengen mellom kroppens helhetlige behov, oppbygning, funksjoner – og sykdomslæren. Profesjonell helsehjelp knyttet til observasjoner, omsorg og pleietiltak ved ulike sykdommer og tilstander er bokas hovedområde. Her finner du også stoff om pleie av mennesker med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemning. Observasjoner og pleie før og etter operasjoner, og legemiddellære, behandles i egne kapitler. Bokas siste del vies stoff om den geriatriske pasienten, og om pleie og omsorg for alvorlig syke og døende.

UTDRAG | Kapittel 2: Kreftsykdom og pleie | Kapittel 16: Psykiske lidelser

iPRAKSIS VG2/VG3KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

Boka handler om sammenhengen mellom kroppens helhetlige behov, oppbygning, funksjoner – og sykdomslæren. Profesjonell helsehjelp knyttet til observasjoner, omsorg og pleietiltak ved ulike sykdommer og tilstander er bokas hovedområde. Her finner du også stoff om pleie av mennesker med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemning. Observasjoner og pleie før og etter operasjoner, og legemiddelære, behandles i egne kapitler. Bokas siste del vies stoff om den geriatriske pasienten, og om pleie og omsorg for alvorlig syke og døende.

UTDRAG | Kapittel 5: Å møte mennesker med minioritetsbakgrunn  | Kapittel 8: Å møte mennesker med demens

iPRAKSIS VG2/VG3YRKESUTØVELSE

Boka handler om sammenhengen mellom kroppens helhetlige behov, oppbygning, funksjoner – og sykdomslæren. Profesjonell helsehjelp knyttet til observasjoner, omsorg og pleietiltak ved ulike sykdommer og tilstander er bokas hovedområde. Her finner du også stoff om pleie av mennesker med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemning. Observasjoner og pleie før og etter operasjoner, og legemiddelære, behandles i egne kapitler. Bokas siste del vies stoff om den geriatriske pasienten, og om pleie og omsorg for alvorlig syke og døende.

UTDRAG | Kapittel 3: Brukermedvirkning, mestring og velferdsteknologi  | Kapittel 10: Rettslige rammer for yrkesutøvelse | Kapittel 15: Refleksjon og livslang læring

Bestilling av vurderingseksemplar

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden