iPraksis - læreplanendringer i helsefagarbeidet

LÆREPLANENDRINGER I HELSEARBEIDERFAGET

Folkehelse, hverdagsmestring og rehabilitering, brukermedvirkning og velferdsteknologi, samhandling på tvers, rus og psykisk helsearbeid – dette er bare noen områder  der de nye læreplanen vil bidra til å styrke utdanningen til helsefagarbeideren. Hensikten er blant annet at det faglige innholdet skal være tilpasset dagens virkelighet, og at fagets omdømme styrkes. Endringene skal gjelder fra skolestart 2016.

Endringer i helse- og omsorgsektoren
Ny revidert læreplan for helsearbeiderfag ivaretar i første rekke de endringene som samhandlingsreformen og folkehelseloven fører til for helse- og omsorgssektoren. Disse bidrar til å endre oppgavedelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dermed endres også arbeidsoppgavene i jobben som helsefagarbeider, og med det følger et klart behov for ny fagkompetanse i utdanningen. Det er også et vesentlig poeng at knappe ressurser i helsesektoren framover, må brukes på en best mulig måte – og «oppgaveglidning» kan være et naturlig grep.

Kommunehelsetjenesten får større betydning
De største endringene er knytta til forebyggende arbeid – både i et generelt folkehelseperspektiv og mer spesifikt retta mot rus og psykisk helse. Også hverdagsmestring, trivsel og hverdagsrehabilitering er tydeligere i den reviderte læreplanen. Målrettet miljøarbeid er et nytt mål. Endringene begrunnes blant annet med at kommunehelsetjenesten og spesielt hjemmetjenesten nå får større betydning i arbeidet med å dekke befolkningens behov for tjenester. Det innebærer også at brukermedvirkning og kunnskap om brukerens perspektiv blir vektlagt sterkere i den nye planen. Viktige stikkord her er også økt kompetanse i bruk av velferdsteknologi.

Økte krav
Dokumentasjon er et annet område der det forventes at helsefagarbeideren skal få mer kunnskap. Det er et stadig større behov for å kunne dokumentere prosedyrer, hendelser og avvik – og for å kunne bruke ulike dokumentasjonsverktøy. Nye reformer stiller stadig større krav til helhetlige pasientforløp – og dermed økt behov for kompetanse knytta til samhandling og tverrfaglig samarbeid.

Godt forankret
Den reviderte læreplanen fra Utdanningsdirektoratet  er godt forankret i de ulike fagmiljøene innen helse- og omsorgssektoren, og gjelder fra skolestart 2016.

Redaktør Nina ÅsheimNINA AASHEIM har jobbet som forlagsredaktør i helsefag i Aschehoug undervisning. Hun er utdannet spesialsykepleier og lærer i helse- og oppvekstfag. Hun har vært involvert i utgivelsen av det videobaserte nettstedet Helsefagarbeid iPRAKSIS (2013), og revisjonen av Håndbok for helsefagarbeidere (2014). Hun har jobbet med Aschehougs læreverk for elever og lærlinger som er under utdanning til å bli helsefagarbeidere, Vg2 og Vg3 i den videregående skolen.

Siri ØdegårdSIRI ØDEGÅRD er forlagsredaktør i samfunnsfag, i Aschehoug undervisning. Hun er utdannet kultursosiolog og har vært lektor i videregående skole. Hun har også vært forfatter på lærebøker i mediefag og uttrykkshistorie, og redaktør for FOKUS Sosialkunnskap. For tiden jobber hun med Aschehougs læreverk for elever og lærlinger som er under utdanning til å bli helsefagarbeidere, Vg2 og Vg3 i den videregående skolen.

 

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden